פסקי דין בנושא תביעה נגד משרד הביטחון         פסקי דין בנושא ועדות רפואיות וקביעת נכות     הנחיות למגיש תביע נגד משרד הביטחון
עורכי דין צדקוני סיון  ||  תביעות נכי צה"ל  ||  תביעות נפגעי עבודה  ||  שאלות נפוצות  ||  כתבו עלינו  ||  קישורים שימושים  ||  אודותינו  ||  צור קשר       | כניסה ללקוחות |
סעיף 35 - ראיה חדשה חלק ב - משרד עורכי דין צדקוני - סיון

סעיף 35 - ראיה חדשה חלק ב

הערה : המספר המופיע מימין לפרטי פסה"ד , מציין את מספרו השוטף במאגר פסקי הדין , במשרד עו"ד צדקוני – סיון ואינו חלק מפסה"ד .
 
ראייה חדשה מטעם קצין התגמולים

2479. ע"נ 04/*** ר"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' חרסונסקי 31.1.07
סעיף 35 הינו דו כיווני ומאפשר לקצין תגמולים לבטל הכרה בהסתמך על "ראייה חדשה".

240 וע' 04/*** כ"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' רפאלי 25.12.05
קצין תגמולים הכיר בהחמרת מצבו הנפשי של המערער ברבע. במהלך הערעור לועדת הערעורים אסף קצין תגמולים חומר נוסף ולאחר שפרופ' מסטר עיין בו וחזר בו מהמלצתו על הכרה חלקית, הוציא קצין תגמולים החלטה חדשה השוללת כל קשר סיבתי. מהנימוקים המפורטים בפס"ד זילברינג לעיל ראתה הועדה בתעוד החדש משום "ראייה חדשה".

.346 וע 04/*** ע"ס נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' רפאלי. 28.11.05
המערער הוכר בהחמרה רבע בשל הגב התחתון בהסתמך על המלצת ד"ר פרידמן משהוגש ערעור חקר קצין תגמולים וגילה כי תנאי השירות של המערער היו פחות אינטנסיביים משסבר. במהלך הדיון הוציא קצין תגמולים החלטה חדשה ולגביה נטען כי אינה תקפה. הועדה מציינת כי לפי הלכת מרידור סע' 35 נותן חופש כמעט מוחלט לחידוש דיון. עוד צויין כי הפסיקה פרשה הסעיף כחל באופן סימטרי על קצין תגמולים ועל הנכה. הועדה קבעה כי ההחלטה החדשה נסמכת על תצהירים חדשים ולא מונעת מנקמנות. הועדה אישרה את ההחלטה החדשה וקבעה כי הדיון בערעור יתייחס לשתי ההחלטות.

.333 וע 02/**** מ"ש נ' קצין תגמולים
מדובר במצב בו נתגלו לקצין תגמולים כי התאונה ארעה למערער עקב התנהגות רעה וחמורה - יצאה לחופשה ללא אישור. המערער טוען כי לא חל כל שינוי מאז ההחלטה המקורית וכי לקצין תגמולים אין סמכות לשנות החלטתו לפי סעיף 35 לחוק הנכים העוסק ב"ראיה חדשה". המשיב טוען כי הסמכות מוקנית לקצין תגמולים מכח סעיף 15 לחוק הפרשנות. לפי סע' 15 לכל רשות מנהלית הכח לשנות לבטל ולהתלות מעשה מנהלי שנעשה על ידיה. פסק זה הינו פסק ביניים המכריע בזכויות המערער עד להחלטה הסופית.

.348 וע 05/*** י"א נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' רפאלי 15.6.06
בנסיבות תיק זה בוטלה ההכרה החלקית בה הוכר המערער, ועליה הוגש ערעור לועדת הערעורים. ה"ראיה החדשה" עליה התבסס קצין תגמולים היתה חוו"ד ד"ר לין בה פורטו תנאי שירותו שלח המערער וממנה למד ד"ר פרידמן כי המלצתו להכיר היתה שגוייה. הועדה סברה כי חוו"ד ד"ר לין וחוו"ד ד"ר פרידמן הינן בגדר "ראיה החדשה" והכשירה את המהלך של קצין תגמולים.

.336 ע"נ (ת"א) 22/89 שלמה שיח נ' קצין תגמולים, פס"מ תש"ן (ג) .42
בדיקת המערער ע"י ד"ר גילון, חווה"ד שנתן על יסוד בדיקה זו ועל יסוד בדיקה נוספת שנערכה למערער וסיכום אישפוז - היה בהם חומר חדש. חווה"ד הרפואית הן ראיה חדשה לפי כל אמת מידה.
אין להבחין בפרשנות של סעיף 35בין ראיה חדשה עליה חפץ להסתמך המערער לבין ראיה חדשה עליה חפץ להסתמך המשיב.

2043. ע"נ. 86/*** ב' נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' קווארט.
קצין תגמולים הכיר במחלת יל"ד כנגרמת עקב השרות וקבע נכות זמנית. המערער נבדק בתום הנכות הזמנית וההכרה בוטלה לחלוטין ע"ס חוו"ד פרופ' פרנקל כי המחלה הינה קונסטיטוציונלית ואינה קשורה לשרות. נקבע כי חווה"ד של פרופ' פרנקל מהווה ראיה חדשה מספקת שעל פיה היה המשיב מוסמך לפעול.

.563 ע"נ 99/*** צ"ס נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' בן חיים
קצין תגמולים נתן החלטה חדשה וביטל הכרה קודמת. נפסק כי המשיב ראשי לשנות החלטה בהתאם לתנאים שבסעיף 35. נטען כי יכול לבטל החלטה מכח סמכותו המנהלית, לפי סעיף 15 לחוק הפרשנות לפיו סמכות הנתונה לרשות שלטונית בתחום העשייה המנהלית כוללת גם את הכוח לתקן, לשנות, להתלות ולבטל מעשה מנהלי.. נפסק כי סמכות זו ניתן להפעיל רק בתנאי שננקטת הדרך בה התקבלה ההחלטה, כלומר בכפוף להצגת חוו"ד רפואית וקיום בדיקה רפואית. משהדבר לא נעשה, החלטת הביטול אינה תקפה.

2763. ע"א 08/*** ו"ב נ' קצין תגמולים, מחוזי חיפה 16.2.08.
ועדה רפואית קבעה למערער נכות בשעור 10% בגין טנטון. ערער לועדה רפואית עליונה שסברה שאין קשר בין הטנטון לשירות. בעקבות הדיון בועדה הרפואית העליונה הפנה קצין התגמולים את המערער למומחה מטעמו, אשר סבר שאין קשר בין הטנטון לשרות לאור תחלואה לפני הגיוס. קצין התגמולים הוציא החלטה חדשה השוללת קשר. המערער פנה לועדת ערעורים, וערעורו נדחה לגופו של ענין. ערער לביהמ"ש המחוזי ושם טען, בין היתר, כי חווה"ד עליה נסמך קצין התגמולים אינה "ראיה חדשה" מאחר ומדובר במסקנה של מומחה שאין לה עדיפות על פני המסקנה של הועדה הרפואית המחוזית שקבעה קשר סיבתי. הטענה נדחתה. לפי הלכת מרידור חוות דעת הינה בגדר ראיה חדשה. הרעיון העומד ביסוד סעיף 35 הוא כמעט חופש בלתי מוגבל לחידוש הדיון.

3038. ע"ו 09- 01-***** קצין תגמולים נ' ר"ר, מחוזי חיפה 1.7.10
שינוי החלטה בענין כושר עבודה. המערערת נבדקה ע"י ועדת כושר עבודה לשם מתן החלט בביטול שיקום. נקבע שלא כשירה לעבודה עם המלצה לבדיקה חוזרת עוד שנתיים. שנה אח"כ ביקשה תגמול נצרך. קה"ת התגמולים העמידה בפני ועדת כושר מורחבת, לאור השגות שהועלו בועדת נצרכות על החלטת הועדה הקודמת שנה קודם לכן. הועדה החדשה קבעה שכשירה לעבודה. ערערה על כך ובין היתר טענה שלא היתה הצדקה וסמכות לבדיקה החוזרת. ועדת הערעורים קיבלה את הערעור, אך ביהמ"ש המחוזי הפך את ההחלטה וקבע כי לאור נתונים חדשים על תפקוד הנכה היה מקום לבדיקה המחודשת, וההמלצה של הועדה החדשה היא בבחינת "ראיה חדשה". הפסיקה נתנה למושג "ראיה חדשה" פרשנות מרחיבה, בעיקר בשל היותו חוק סוציאלי, ואין לפרש מושג זה באופן שונה כאשר מדובר בשימוש הנעשה ע"י קצין התגמולים. ביהמ"ש מציין גם שמלכתחילה מדובר היה בקביעת אי כושר מסויגת עם המלצה לבדיקה מחדש אחרי שנתיים.

3041. ע"ו 09 -08- ***** ע.צ. נ' ק"ת מחוזי מרכז 2.5.10
המערער הוכר בשל אקוסטיק נאורומה לפי הוראת שר הבטחון ביחס לצוללני הקישון. כ-3 שנים לאחר ההכרה הוציא אגף השיקום החלטה המבטל ההכרה והמתבססת על חוות דעת ד"ר ברעם לפיה אין קשר סיבתי בין הנוירומה לצלילות בקישון ומהטעם כי הנוירומה הזאת אינה כלולה ברשימת המחלות שנבדקו ע"י ועדת שמגר. ביהמ"ש קיבל הערעור וקבע כי לקצין תגמולים הזכות לפתוח מיוזמתו בהליך של עיון מחדש לפי סעיף 35 לחוק, רק כשבידיו ראיות חדשות. החשש כי המשיב טעה בשיקול דעת (ביהמ"ש קבע כי המשיב היה ער לכך שמדובר בגידול שפיר) אינו מהווה בסיס לשימוש בהליך לפי סעיף 35. "ממילא אף אין גילוי טעות ביישום או במדיניות יכול לאפשק לקצין התגמולים להזמין חוות דעת רפואיות שיצדיקו בדיעבד הליך של עיון מחדש". ביהמ"ש השיב על כנה את ההחלטה המכירה במערער.

 

היחס בין ראייה חדשה למעשה בי"ד

.354 וע 02/**** א"ג נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' רביד 21.5.06
תביעת המערער להכרת זכות נדחתה בזמנו ע"י המשיב בהתבסס על חוו"ד ד"ר פלדינגר מיום 1.10.91. בחוות דעתו ד"ר פלדינגר התבסס על סיכום המחלה, מיום 24.12.90, בו צויין כי לא ניתן להתרשם ממחלת נפש אלא מנסיונות התמודדות בלתי הסתגלותיים עם מצבי לחץ אצל אישיות בלתי בשלה. במסגרת הערעור בועדת הערעורים (ערעור נכים 83/92) הוגשה מטעם המערער חוו"ד ד"ר גונן שסבר כי המערער סובל מסכיזופרניה. גם בתגובתו נותר ד"ר פלדינגר במסקנה כי המערער סובל מהפרעת אישיות בלתי ספציפית קשה. ביום 1.9.96 ניתן פסק דין של ועדת הערעורים שדחתה הערעור מהנימוק לפיו אין לראות בעצם הגיוס משום גורם "עקב השירות", הועדה קבעה עוד כי לא הובאה תשתית ראייתית בדבר נוקשותו של המפקד. בפסק הדין נתלתה הועדה בסיכום המחלה מבי"ח גהה לפיו קשה לקבוע אם השינויים החיצוניים ערערו את איזונו הרופף של המערער. פסק הדין ניתן בהנחה יסודית כי מדובר בהפרעת אישיות ולא בסכיזופרניה. מאז פסק הדין הצטבר תעוד רב, בחלקו רטרוספקטיבי ובחלקו תעוד שלא עמד לנגד עיני קצין תגמולים וועדת הערעורים, בטרם מתן החלטותיהם. ביום 6 באפריל 2001 פנה המערער בבקשה לעיון מחדש, אליה צורפה חוו"ד ד"ר גוביזנסקי. קצין תגמולים בהחלטתו דחה הבקשה לגופה תוך ציון כי הוא רואה בבקשה כמבוססת על "ראייה חדשה". במסגרת הערעור בועדת הערעורים זה העלה ב"כ קצין תגמולים טענות של "מעשה בית דין" ו"השתק פלוגתא" - דהיינו כי העניין הוכרע בזמנו ע"י ועדת הערעורים. הועדה קיבלה בזמנו את הטענה ומחקה הערעור. מבית המשפט המחוזי הוחזר התיק לועדת הערעורים. במישור העקרוני קבעה הועדה כי למרות קיום סעיף 35 העקרון של מעשה בית דין אכן חל על ענייני נכים, אם כי סעיף 35 קובע חריג לו. אגב אורחא סברה הועדה כי מכח הלכת בירנצוויג רשאי ב"כ קצין תגמולים לטעון למעשה בית דין גם בניגוד להחלטת קצין תגמולים. לגוף העניין החליטה הועדה כי יש לראות בחוו"ד ד"ר גוביזנסקי משום "ראייה חדשה" וקבעה את התיק להמשך דיון.


סייגים לסעיף 35

406. ע.א. 530/68 מרידור נ' קצין תגמולים , פד"י כב (2) 795
סעיף 35אכן נותן למבקש כמעט חופש בלתי מוגבל לחידוש הדיון. עם זאת לא תתקבל פניה נוספת אם יש בה משום קינטור סתם או שימוש לרעה בהליכים .

1818. ע.א. 158/79 קנוט נ' קצין תגמולים פד"י לד (1) 541
סמכות קצין תגמולים לעיין מחדש רק בעילות סעיף - 35ההחלטה הקודמת הושגה בעבירה או נתגלה ע"ס ראייה חדשה שיסודה היה בטעות שבעובדה.

1428. ע"נ 436/85 מיראי משה נ' קצין תגמולים פסקים תשמ"ו ג' ע' 506
בית המשפט לא יושיט סעד לתובע על פי חוק הנכים (2) ששקט על שמריו ונזכר רק לאחר 3 שנים להגיש חוות דעת רפואית שיכול היה להגישה בזמן הגשת תביעתו המקורית.
יש נסיבות שבהן לא תורשה פניה נוספת אל קצין התגמולים אם יש בה משום קנטור או שימוש לרעה בהליכים.
הוועדה איבחנה את המקרה מפס"ד מרידור. במרידור היה מדובר בחוו"ד חדשנית ובלתי ידועה בארץ והעמות בין שתי אסכולות שונות. שם נלקח בחשבון השיקול שלא היה באפשרות המערער להשיג את חווה"ד בדיון המקורי ושם מיצה המערער את כל התרופות שעמדו לרשותו. במקרה כאן המערער שקט על שמריו. לא היתה מניעה שישיג את חוווה"ד קודם או סמוך להחלטה המקורית. המצאת הראיה החדשה כעבור שנים נופלת בגדר הסייג של שימוש לרעה בהליכים.

675. ע"נ 99/*** צ"מ נ' קצין תגמולים 8.7.01
הועדה דנה בשיהוי הרב שחל בהגשת הראייה החדשה. 6 שנים חלפו בין ההדמייה לגב לבין הגשת חוו"ד. הועדה מאזכרת את פס"ד מיראי. בנסיבות העניין קבעה הועדה כי ההדמייה הוגשה בסמוך למועדה ורק המשיב סרב לדון בה. לכן נקבע כי על קצין תגמולים לדון בפנייה לגופה.

1018. ע"נ 88/*** ח"א נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' חרסונסקי 7.3.89
חוות דעת כראיה חדשה. סוברים אנו שסייגים שסייג בית המשפט העליון את סעיף 35 אינם רשימה סגורה ואפשר להוסיף עליהם כלומר בית המשפט יאסור כמובן קינטור או שימוש לרעה בהליך אבל בנוסף על כך יעמוד בית המשפט בפרץ ולא יתיר פתיחת הדיון מחדש, במקרה שחוות דעת רפואית שמוגשת חוזרת על אותן תיאריות ואיננה שונה מבחינה סובסנטיבית מן הראיות שהיו בדיונים הקודמים ובענין זה כבר נפסק ב-ענ 436/85 מיראי - קצין התגמולים פסקים מחוזיים תשמ"ו ג' עמ' 506.
מבחינה פורמלית אמנם חוות הדעת של ד"ר מילברברג היא ראיה חדשה. דפי הנייר חדשים אולם היין שבתוכה הוא יין ישן, על כן ראיה זאת איננה שונה מראיות אחרות שהוצגו כבר מבחינה מהותית והיא איננה יכולה להיחשב כראיה חדשה.

3318. ע"נ 15 – 03 - ***** ג.ח נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' גולדקורן. 7.8.16. פורסם בנבו.
בקשה לעיון חוזר במסגרת ראיה חדשה. הבקשה נסמכה על חוו"ד חדשה שערך המומחה שנתן חוו"ד בהליך הקודם, כשהפעם התייחס למס' מסמכים רפואיים שלא היו בפניו בעת שערך את חווה"ד הראשונה. ביהמ"ש דן בשאלת הקשר הסיבתי לגופו של ענין אך ציין כי מדובר בתעוד שהיה בתיק הרפואי והיה זמין למערער, ובנסיבות אלו אין זה מוצדק לקיים דיון מחודש.
"בבקשה לעיון חוזר, היא הבקשה השניה לעיל, כתב בא-כוחו החדש של המערער כי "התביעה המקורית שהוגשה, הוגשה ככל הנראה באופן לקוי/לא שלם" וכי "מצ"ב ראיות חדשות שלא היו בפני מקבל ההחלטה המקורית". אולם כבר בתחילת בירור הערעור הראשון ובמסגרתו, ניתנה ביום 15.12.2011 החלטה המורה על גילוי ועיון הדדי במסמכים, לרבות מתן אפשרות למערער לצלם בפרקליטות את מלוא התיק הרפואי בתוך 30 יום. באותה החלטה צוין כי מערער שלא ניצל את זכותו לצלם את התיק במועדים שנקצבו, לא יישמע בבקשה מאוחרת לבצע השלמות לחוות הדעת. בחוות דעת דיקמן 3 לא ניתן כל הסבר לכך שרק בחלוף כמעט שנתיים לא הומצא לידיו "התיעוד החדש", וכי הוא נמסר לעיונו "רק בימים האחרונים". אנו סבורים כי אי מילוי החלטות ועדת ערעור ואי-מיצוי הליכי עיון במסמכים אינו יכול להצדיק דיון מחודש בפני ועדת ערעור בעקבות הגשת "ראיה חדשה" המבוססת על מסמך שניתן היה לגלותו מבעוד מועד, לו היו מקוימים כהלכתם הליכי גילוי ועיון. "
 

.187 עמ"ח 03/*** אב"ח נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ירושלים, הרכב הש' בן הדור 4.7.05
ראיה אשר ניתן היה להביאה בעת הדיון המקורי ולא הובאה אין לראות בה "ראיה חדשה".
ראיות חדשות הן אלו שלא היו ידועות לפני מתן ההחלטה וצריכות להתייחס לאירועים שקרו לפני מתן ההחלטה". ""ראייה חדשה" שניתן היה להביאה בעת הדיון המקורי אינה יכולה להחשב כ""ראייה חדשה".

1620. ע"א 06/**** ע"י נ' קצין תגמולים, מחוזי חיפה 29.8.06.
המערער ניהל ערעור בנושא הכרה בפגיעה מסוג PTSD והוכר בקשר של החמרה, בין היתר בהתבסס על תעוד בענין מצבו הנפשי טרם הגיוס. בחווה"ד מטעמו לא היתה התייחסות לתעוד זה. פנה לקצין התגמולים בבקשה לדיון מחדש, כשהראיה החדשה הינה חוות דעת מומחה המתייחסת לתעוד מלפני הגיוס ולמשקל שיש לתת לו. קצין התגמולים לא הסכים לראות בכך ראיה חדשה. נפסק: המסמכים בהם מדובר עמדו בפני הועדה בהליך הקודם ולפיכך אין בהם חידוש אולם חווה"ד הרפואית המתייחסת אליהם הינה חדשה. גם אם מצב זה נוצר באחריותו של המערער, הרי לאור הלכת מרידור לא היה מקום לדחות ההליך החדש על הסף. גם אם אי העמדת חווה"ד המתייחסות לעברו הנפשי של המערער בפני קצין התגמולים בגלגול הראשון של ענין זה מקורו ברשלנות, אם לא למעלה מזה, מצד המערער, הרי שביהמ"ש לא שוכנע שמדובר בתכסיס מכוון, קינטור או שימוש לרעה בהליכים. על קצין התגמולים לדון בחווה"ד לגופה.

1020. ע"נ 256/97 ח"פ נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' כהן 14.5.98
במספר מקרים התייחסה הפסיקה לשאלה מהי ראיה חדשה, ונראה שהמגמה היא לפרש מונח זה בפרשנות רחבה, באופן הנותן למבקש "כמעט חופש בלתי מוגבל לחידוש הדיון" (ע"א 530/68 הנזכר בעמ' 798) אך יחד עם זאת נראה שגם לחופש יש לשים סייג, כעולה מפסק הדין שניתן בע"נ (ת"א) 436/85 מיראי נ' קצין תגמולים, פס"מ תשמ"ו (ג) 506 בעמ' 510 (מפי כב' השופט ח' דבורין):
"ושאלתי את עצמי: אם תורשה המצאתה של ראיה "חדשה" כעבור כשלש שנים, כמו במקרה שלפנינו, מדוע היא לא תורשה כעבור, נניח, חמש שנים או עשר שנים ואף למעלה מזה? אבל, אני סבור שתוצאה כזאת היתה בלתי נסבלת ואף מביאה את הדברים לידי אבסורד. איני מתעלם כמובן מכך שמדובר בחוק סוציאלי, שבו התכוון המחוקק להיטיב עם החיילים, אולם לא נראה לי שאנו רשאים למתוח את החבל מעל ומעבר למשמעותן הסבירה של מילות החוק, כי לו כך עשינו , אזי - לדעתי - לא היינו מבטאים את כוונתו האמיתית והנכונה של המחוקק, אלא את רצונו של כל חייל וחייל לחוד, בהתאם לנסיבותיו האישיות ושיגיונותיו הוא, ע"י כך גם היינו הופכים עצמנו למחוקקים במקום פרשנים".
בפסק דין נוסף קבעה כב' השופטת ב' גילאור בע"א (חי') 52/93 זאב כהן נ' קצין התגמולים (לא פורסם):
"עובדות שקרו וארעו לאחר ההחלטה אינן בבחינת ראיה חדשה, והראיה החדשה לפי סעיף 35, צריכה להתייחס לעובדות שקרו, בטרם מתן ההחלטה הקודמת, אלא שהראיה התגלתה בשלב מאוחר יותר".
ובפסק הדין שניתן בע"א (חי') 281/92 צמח נ' קצין התגמולים (לא פורסם), קבע כב הנשיא מרגלית ז"ל:
"מתוך חוות דעת אלה עולה, כי רופאי המערער מסתמכים על חומר עובדתי, הכרטיס הרפואי של המערער בקופת חולים. המחלוקת שמעלים מומחי המערער מתייחסת איפוא במקום הראשון לחומר עובדתי, על עברו הרפואי של המערער בשנות חייו עד לגיוסו לצה"ל. זהו חומר שעמד לרשות המערער גם בעת הדיון בעניינו בשנת 1971, וחובה היתה עליו להביאו כבר אז בפני קצין התגמולים וועדת הערעורים, לא היתה כמו כן מניעה, להביא את דעות המומחים מטעמו כבר אז".
בנסיבות הענין שלפנינו, נראה, שלא היתה מניעה שהעוררת תביא את הראיות שהיא מבקשת להביא, כבר בשלב הראשון של ההתדיינות עם המשיב.
גם אם נניח, שבשל חוסר התמצאותה בהליכים וחוסר ידיעתה קרוא וכתוב, העוררת לא יכלה, לא ידעה או לא העריכה, שעליה להביא ראיה זאת עוד בדיון בפני ועדת הערר, עדיין נשארת ללא תשובה השאלה, מדוע ה"ראיה החדשה" נכבשת למשך תקופה כה ארוכה, ולא מובאת אלא כעבור 11 שנים לאחר המועד בו היה מתבקש שתובא.
אנו סבורים, כי ראיה שניתן היה להביאה בשלב הראשון, אינה יכולה להחשב כראיה חדשה, ועוד סבורים אנו, כי ראיה חדשה יש להביא מיד עם גילויה. אדם המחזיק בראיה חדשה, הדרושה לענינו שלו עצמו, משך פרק זמן ארוך, ואינו ממציא אותה, גורם במו ידיו להזדקנותה ולהפיכתה מראיה חדשה לראיה מיושנת (תרתי משמע - הן משום שישן על זכויותיו והן משום שהתיישנה עם חלוף הזמן).

2890. ע"נ 173/09 נ.מ נ' קצין התגמולים, ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' יעקובוביץ,
16.8.10
המערער היה מוכר בהחמרת מצב. פנה בבקשה לעיון מחדש עם חוו"ד בה הומלץ על קשר
של גרימה. במהלך הבדיקה של חווה"ד הסתבר כי היו ביטויים למחלתו לפני השירות, וקצין התגמולים החליט לבטל ההכרה לגמרי. ההחלטה הפכה לחלוטה. לאחר זמן הגיש שוב חוו"ד כראיה חדשה. בחווה"ד החדשה התייחסות למצב לפני השירות והמלצה על קשר של גרימה. קצין התגמולים סרב לדון מחדש. בערעור נקבע כי מבחינה מהותית יש כאן ראיה חדשה, מאחר וזו פעם ראשונה שהמערער מציג חוות דעת מטעמו, המתייחסת לביטויי המחלה לפני השירות. עם זאת, אין לאפשר הדיון המחודש מטעמים של מדיניות משפטית וציבורית ראויה. המערער ומשפחתו הסתיר ופרטים על עברו של המערער מפני המומחה הקודם אליו פנו. חשפו את הפרטים כעת בפני מומחה חדש, רק מפני שגרסתם השקרית התנפצה לנוכח המידע שאיתר קצין התגמולים. התנהלות מניפולטיבית שאינה ראויה לברכת הדין וביהמ"ש. שימוש לרעה בהליכים.

3263. ע"נ 13- 05-***** פלוני נ' קצין התגמולים, ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' פרידמן. 23.10.14.
המערער ניהל בעבר הליך ערעור בנושא הכרה בעמו"ש מתני. נעזר אז בחוו"ד מטעמו. נקבעה החמרה ע"ח השירות, על רקע תלונות קודמות, אליהן לא היתה כל התייחסות בחווה"ד מטעמו. הגיש חוו"ד של מומחה אחר, כראיה חדשה, בה יש התייחסות לתלונות הקודמות והסבר מדוע אין ליחס להן משקל. קצין התגמולים טען שאין מדובר בראיה חדשה, כי אין בחווה"ד כל חידוש. הטענה נדחתה.
"
טענה נוספת של המשיב היתה כי המערער שינה גרסתו, כאשר קודם התכחש לקיומן של תלונות קודמות וכעת מכיר בהן. המשיב טען כי אין לאפשר למערער "מקצה שיפורים" מטעמי השתק שיפוטי ושימוש לרעה בהליכים. ביהמ"ש קיבל את העיקרון שבבסיס טענת המשיב, אך קבע כי לא זה המקרה כאן.
"מקובלת עלינו העמדה המשפטית העקרונית של המשיב "בטהרתה". לא זו אף זו, הבענו עמדה "שכנה" בע"נ 9570-02-12 תוך ציון שיש להבדיל בין "ראיה חדשה" שאמורה מטבעה להתייחס לתזה עובדתית – רפואית שהוצבה כבר ולגביה ניתנה ההחלטה בה מבוקש לעיין; לבין גרסה או טענה חדשה, שלא הוצבה עד כה, ולכן כלל לא היתה מושא להחלטה שניתנה ואותה מבקשים לפתוח כעת, באמצעות הצבת תזה עובדתית אחרת. "הראיה החדשה" כשמה כן היא: אמורה היא להוכיח תזה שהוצבה בעבר , ולא גרסה עובדתית חדשה המוצבת לראשונה. אין לעשות שימוש בסע' 35 כדי להציב גרסאות חדשות שטרם נודעו, אלא כדי לתקן טעות שאפשר שנפלה בהחלטה שניתנה, ביחס לגרסה שהוצבה.
ד. אלא שיש להתייחס לנסיבות בענייננו, שלטעמנו שונות הן...."
כאן לא היתה הסתרה של מידע אלא, על פני הדברים, שתי פניות בודדות שלטענת המומחה מטעם המערער הינן בנאליות וחסרות חשיבות, ולכאורה אפשרית מסקנתו של המומחה כי אין מדובר ב"עבר רפואי" בעל משמעות.
 


משקל ראייתי

2581. עמ"ח 06/* ש"ד נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ראשל"צ, (הרכב הש' יעקובוביץ) 20.11.07.
המערערת הגישה פניה להכרת זכות לפי חוק משפחות חיילים. נדחתה, וערעור שהגישה נדחה אף היא. פנתה לקצין תגמולים בראיה חדשה - חוו"ד חדשה הנסמכת על שלושה תצהירים חדשים. קצין תגמולים דחה את הפניה וטען כי אין מדובר בראיה חדשה - ראשית משום שהמערערת נקטה בהליך זה במקום לערער על פסה"ד של ועדת הערעורים שלא היה לרוחה, (שימוש לרעה בהליכים), שנית, משום שחווה"ד החדשה מבוססת על תשתית עובדתית שונה מזו שנקבעה ע"י ועדת הערעורים בהליך הקודם. טענות קצין תגמולים נדחו ונפסק כי יש לראות בחווה"ד ראיה חדשה. מנגנון הראיה החדשה כפי שנקבע ע"ע המחוקק אינו מחיב מיצוי הליכי הערעור טרם השימוש בו ואין בצעד שננקט משום שימוש לרעה בהליכים. הטיעון כנגד המסד העובדתי עליו מושתתת חווה"ד אינו מונע הגשתה כראיה חדשה אם כי יכול שישמש, בסופו של יום, טעם לדחייתה.
לאור הפסיקה וברוחה הליברלית אין להציב את שאלת המשקל הראייתי כמבחן סף לעצם ההכרה בראיה חדשה.

2610. ע"נ 06/*** ב"ד נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ראשל"צ (הרכב הש' יעקובוביץ) 7.10.07.
החלטת קצין תגמולים היתה כי אין בתעוד שהוצג ע"י המערער עדות לPTSD. הערעור התקבל מהטעם שבשלב הראשון של בחינת קיום ראיה חדשה לא בוחנים את המסמכים לגופם. שאלת המשקל הראייתי הינה נושא לברור לגופו של ענין.

.341 ע"נ 88/*** ס"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' קוארט 11.90
בשלב הראייה החדשה אין מקום לבחון ולהעריך את המסקנה הרפואית שבחוות הדעת ולבדוק אם היא נכונה.

909. ע"נ 00/**** ב"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ב"ש, הרכב הש' גנן 27.5.02
בראש וראשונה מן הראוי שנאמר, כי בשלב זה של בחינתם של השיקולים, אין אנו באים לקבוע רף חדש למיהמנות הראיות שהוצגו, יען כי השאלה הנכונה שעלינו להציג היא: האם טעה קצין התגמולים שעה שקבע את דבר חוסר "ראייה חדשה"?
כאשר אנו מסתמכים על המושג "ראיה חדשה", כפי שהוא מתפרש בפיסקא, אפשר בהחלט לומר, שמחומר הראיות הנ"ל, ניתן לקבוע, כי לא מדובר ב"ראיה חדשה" או ב"תגלית חדשה", בבחינת - "יש מאין".
הדברים היו ידועים לקצין התגמולים ולמרות האופי הרחב של הדברים הנכללים מושג "ראייה חדשה", כפי שנקבע בהלכה, עדיין קיימים מספר סייגים שמכווצים מושג זה, לאו דווקא מבחינתה הצורנית-פורמלית אלא מבחינה של תוכן, הווה אומר: קצין התגמולים לא נתן אמון בגירסתו המאוחרת של המערער הוא גם לא שוכנע שהיה אירוע וכי האירוע גרם לפגיעה בעין, היה לקצין התגמולים יסוד מוצק לחשש של שינוי גירסה בתצהיר המערער אין מדובר כאן בקיפוח זכויותיו של המערער.

3240. ע"נ 05/ ** ט"ח נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' יעקובוביץ. 4.5.06.
המערער פנה בבקשה להכרה אך נדחה בשל העדר תלונות סמוך לאירוע המכונן. כעבור זמן הביא, במסגרת בקשה לעיון חוזר, ראיות לקיום תלונות רשומות סמוך לאחר האירוע אך נדחה מהטעם של העדר ראייה חדשה. הועדה קיבלה הערעור וקבעה כי הצגת מצב עובדתי חדש, לפיו המערער פנה למרפאת הבסיס מספר פעמים לאחר התאונה, הינה הצגת תשתית עובדתית חדשה ובתור שכזאת יש בה חידוש מהותי המהווה "ראייה חדשה". "עפ"י ההלכה הנוהגת די לו למערער להציג ראייה, אשר על פניה מביאה בפני המשיב מידע רלוונטי, אשר לא היה בידיו טרם מתן ההחלטה בתביעה ואשר יש בו משום חידוש, אפילו הוא קלוש (ראה הלכת מרידור), על מנת שזה ידרש לשוב ולדון בה מכח הוראת סעיף 35 לחוק, כאשר משקלה הראייתי יבחן כחלק מדיון חוזר בתביעה כולה ויכול אף שימש בסופו של יום, טעם לדחייתה. דומה עלינו, כי לאור הפסיקה וברוחה הליברלית אין להציב את שאלת ה"משקל הראייתי", כמבחן סף לעצם ההכרה ב"ראייה חדשה" ....".
 


העלאת הטענה בשלב הערעור

659. ע"א (חי') 96/**** ב"ע נ' קצין תגמולים מחוזי חיפה 7.4.97
ביהמ"ש לא קיבל הטענה לפיה אם נזקק קצין תגמולים לפנייה לגופה ולא העלה טענה בדבר העדר "ראייה חדשה" אזי אין להזקק לשאלה בועדת הערעורים. ביהמ"ש קבע, בהסתמך על עניין מיראי כי אין כל חידוש בחוות הדעת שהוצגה, ביחס לחוות דעת קודמות. הערעור נדחה.

620. ע"א (חי') 98/**** ו"ב נ' קצין תגמולים מחוזי חיפה 2.3.00
המערער תבע בעבר, הוכר על החמרה, ערער וערעורו נדחה. הגיש חוו"ד חדשה. קצין תגמולים נתן החלטה כי לא מצא מקום לשינוי החלטתו. בשלב הערעור הועלתה טענה שאין כאן ראיה חדשה. נקבע כי מדובר בראיה חדשה, מה גם שקצין תגמולים בדק והחליט לגופו של עניין.
כאשר קצין תגמולים דחה הבקשה החוזרת לגופה, לאחר שהעביר העניין למומחה מטעמו, ולא העלה טענה של העדר "ראיה חדשה" הרי שבועדת הערעורים אין להדרש לטענה כי התעוד שהוצג אינו מהווה "ראייה חדשה".

1740. ע"א 04/**** כ"ש נ' קצין תגמולים מחוזי י-ם 29.6.04
קצין תגמולים הודיע כי הוא רואה בחווה"ד שהוגשה בפניו כראייה חדשה ודחה הבקשה לגופה. ועדת הערעורים קיבלה הטענה של קצין תגמולים בדבר מעשה בי"ד. ביהמ"ש המחוזי קיבל הערעור ולא איפשר לקצין תגמולים לחזור בו מהקביעה כי מדובר ב"ראייה חדשה".
 

 
הערה : המספר המופיע מימין לפרטי פסה"ד , מציין את מספרו השוטף במאגר פסקי הדין , במשרד עו"ד צדקוני – סיון ואינו חלק מפסה"ד .
 

 

 
 
 כתובתינו : רחוב נחל איילון 37, ת.ד 57232 , תל אביב מיקוד 61571. טלפון : 03-6813322 פקס : 03-6812777 דוא"ל : office@zslaw.co.il
 
  אין לעשות שימוש בחומר המופיע בדף זה ללא אישור מראש מבעלי זכויות היוצרים . כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד צדקוני - סיון
המידע המובא באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו בגדר יעוץ משפטי. המידע אינו מהווה אסמכתא משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי מתאים.